ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU)

ค้นหาบุคลากร  | หน้าแรก   
 
 
*  หน้าแรก
*  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้อง
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  » คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  » การประเมินผลการสอน
  » ผลงานทางวิชาการ
         » ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2564
  » จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม
การกำหนดชื่อและเทียบเคียงสาขาวิชา
ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ
*  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
  » ข้าราชการ
  » พนักงานมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ
การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษฯ/รศ.พิเศษฯ/ศ.พิเศษฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (สอบถามได้ที่งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.3134)
ปรัชญา : Philosophy
  สำนึกในหน้าที่ ส่งเสริมสิ่งดี เพื่อบุคลากร  
Sense of duty to promote benevolence
for university personnel
 
 

ระบบตรวจสอบคุณสมบัติขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/สถิติบุคลากร
ตรวจสอบรายชื่อวารสารในฐานข้อมูล TCI
กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
  >> สถิติข้อมูล (กราฟ)<<
  วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (MITIJ) (TCI 2)
 
 
เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข่าว/บทความ facebook กองบริหารทรัพยากรบุคคล ติดต่อเรา คณะทำงาน ผู้ดูแลระบบ  
         
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131-8 โทรสาร 053-873130