ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU)

ค้นหาบุคลากร  | หน้าแรก   
 
 
 
*  หน้าแรก
*  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ
*  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย
*  ค้นหาข้อมูลบุคลากร
ตรวจสอบคุณสมบัติขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่-> 1พ.ย.61 )
รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อหารือ
*  ส่วนที่ 1 : การประเมินผลการสอน
*  ส่วนที่ 2 : » ผลงานทางวิชาการ
  » แบบฟอร์มต่าง ๆ
สาขาวิชาใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ.
ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ
ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม
*  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทน
  » ข้าราชการ
  » พนักงานมหาวิทยาลัย
ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (สอบถามได้ที่งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.3134)
การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษฯ/รศ.พิเศษฯ/ศ.พิเศษฯ
สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/สถิติบุคลากร
  click >> หลักเกณฑ์เก่า <<
  วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (MITIJ) <<
 
 
 
 

ปรัชญา : Philosophy
  สำนึกในหน้าที่ ส่งเสริมสิ่งดี เพื่อบุคลากร  
Sense of duty to promote benevolence
for university personnel
 

 
วิสัยทัศน์ : Vision
ป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล
  
เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล
 
An efficient division that focuses
on excellence of personnel management
to support
the university towards international recognition


พันธกิจ : Mission
บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และยึดหลักธรรมาภิบาล

 Effective personnel management
by using information technology
     based on principles of good governance
  

เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง     ข่าว/บทความ
กระดานถาม-ตอบ ติดต่อเรา คณะทำงาน ผู้ดูแลระบบ  
         
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131-8 โทรสาร 053-873130