ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU)

  ค้นหาบุคลากร | หน้าแรก   
 
 
  *  หน้าแรก
  *  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  *  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  *  ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้อง
  *  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  » คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  » การประเมินผลการสอน
  » ผลงานทางวิชาการ
              » ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2564
  » จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  *  ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม
  *  การกำหนดชื่อและเทียบเคียงสาขาวิชา
  *  ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ
  *  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ
  *  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
  » ข้าราชการ
  » พนักงานมหาวิทยาลัย
  *  ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ
  *  การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษฯ/รศ.พิเศษฯ/ศ.พิเศษฯ
  *  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (สอบถามได้ที่งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.3134)
 
<<เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล>>

:: ความเป็นมาของโครงการ ::     

              ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 18(ก) กำหนดให้ตำแหน่งวิชาการทำหน้าที่สอนและวิจัย หรือทำหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ ได้แก่ตำแหน่งดังต่อไปนี้

1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์ หรือตำแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด


              และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่  29 ธันวาคม  2549  มีมติเห็นชอบประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขจากประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.  2549  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน  ก.พ.อ.  ได้ลงนามในประกาศ  เมื่อวันที่  1  มีนาคม  2550  และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าว   ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม  124  ตอนพิเศษ  39    วันที่  2  เมษายน  2550  และมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          ประกอบกับทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ  โดยมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานดังกล่าว เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการในการสืบค้น  ติดตาม  ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบกับได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557  ให้จัดทำระบบฐานข้อมูล และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของกองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบดังกล่าว:: คณะทำงาน ::รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร
Assoc. Prof.Penrat Hongwittayakorn


ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์


ตำแหน่งบริหาร

(อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)

ที่ปรึกษาอธิการบดี

ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
Assoc. Prof. Dr. Yanin Opatpatanakit


ตำแหน่งวิชาการ
รองศาสตราจารย์


ตำแหน่งบริหาร

รองอธิการบดี

yanin@mju.ac.th
0-5387-3028ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

นายเกษม ใคร้มา
Mr.Kasem Krima

อดีตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


kasem@mju.ac.th
ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นายสมวงค์ ทิพย์ประจักษ์

Mr.Somwong Thipprajak

อดีตรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


somwong@mju.ac.th

คณะทำงาน :
วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นายธนภัทร ปัญญาวงค์

Mr.Thanapat Phunyawong

ตำแหน่งบริหาร
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล


กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานมหาวิทยาลัย

0-5387-3132,3138

ที่ปรึกษา : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การขอกำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายสมชาย อารยพิทยา
Mr.Somchai Arayapitaya

ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ


งานวิจัยและพัฒนา
กองเทคโนโลยีดิจิทัล


somchai@mju.ac.th

0-5387-3278  
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายรัตติกาล ณวิชัย
Mr.Rattikarn Nawichai

ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานมหาวิทยาลัย


0-5387-3145  
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นางสาวอารัทรา พิเชษฐพันธ์
Miss Arruttra Pishettapun

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานมหาวิทยาลัย


0-5387-3137  

คณะทำงาน :
ดูแลระบบระบบ
ฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นางสาวละออศิริ พรหมศร
Miss La-orsiri Promsorn

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานมหาวิทยาลัย


0-5387-3133  
คณะทำงาน :
 วิเคราะห์/ออกแบบข้อมูล
เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นางสาวสุพัตรา ตนเล็ก
Miss Suphattra Tonlek

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานมหาวิทยาลัย0-5387-3137  
คณะทำงาน :
 ดูแลระบบฐานข้อมูล
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 


นางปิยะวดี ช่างทองเก่ง
Miss Piyawadee Changtongkeng

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

งานตำแหน่งและอัตรากำลัง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานมหาวิทยาลัย0-5387-3134  
คณะทำงาน :
 ดูแลระบบฐานข้อมูล
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131-8 โทรสาร 053-873130