ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU)

  ค้นหาบุคลากร | หน้าแรก   
 
 
  *  หน้าแรก
  *  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  *  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  *  ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้อง
  *  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  » คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  » การประเมินผลการสอน
  » ผลงานทางวิชาการ
              » ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2560
              » ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2563
              » เปรียบเทียบเกณฑ์ ก.พ.อ.2560 และ ก.พ.อ.2563
  » จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  *  ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม
  *  การกำหนดชื่อและเทียบเคียงสาขาวิชา
  *  ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ
  *  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ
  *  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
  » ข้าราชการ
  » พนักงานมหาวิทยาลัย
  *  ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ
  *  การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษฯ/รศ.พิเศษฯ/ศ.พิเศษฯ
  *  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (สอบถามได้ที่งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.3134)
 
<<เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่>>

:: ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ::     

             
สถานที่ตั้ง : ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่ : กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63   ม.4  ต.หนองหาร
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
  50290  
โทรศัพท์ : 0-5387-3131-8 โทรสาร : 0-5387-3130
E-mail : personnel@mju.ac.th
       
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131-8 โทรสาร 053-873130