ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU)
ค้นหาบุคลากร  | หน้าแรก   
 
 ข้อมูลรูปภาพ Banner
» ข้อมูล รูปภาพ Banner หลัก (ส่วนบน)
» ข้อมูล รูปภาพ Banner รอง (ส่วนล่าง)
» ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2563
 ข้อมูลตารางหลัก
» รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่ง(All)
» (จัดการ)รายงานความก้าวหน้าฯ
» ติดตาม/ตรวจสอบ สถานะการดำเนินการ (รายงานความก้าวหน้าฯ =>กจน.)
» ผลงานทางวิชาการ => ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2560
» ผลงานทางวิชาการ => เปรียบเทียบเกณฑ์ ก.พ.อ.2560 และ ก.พ.อ.2563
 ส่วนจัดการ ข่าว/ประกาศ หน้าเว็บไซต์
» ข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
» ข้อมูล ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
» ข้อมูล ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้อง
» 1.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง/2.การประเมินการสอน/3.ผลงานทางวิขาการ/4.จริยธรรมฯ
» 2.การประเมินการสอน>>ตามเกณฑ์ กพอ 60/63/ประกาศ ข้อบังคับ
» 3.ผลงานทางวิขาการ>>ขอด้วยเกณฑ์ กพอ 2560
» 3.ผลงานทางวิขาการ>>ขอด้วยเกณฑ์ กพอ 2563
» 3.ผลงานทางวิขาการ>>ขอด้วยเกณฑ์ กพอ 2564
» การกำหนดชื่อและเทียบเคียงสาขาวิชา
» ภาระงานขั้นต่ำสายวิชาการ
» เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ (ข้าราชการ)
» เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
» ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ
» หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ
» บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
» ส่วนที่1:ประเมินผลการสอน
» ส่วนที่2:ผลงานทางวิชาการ
» ส่วนที่2:ผลงานทางวิชาการ » แบบฟอร์มต่าง ๆ(เก่า)
» ส่วนที่2:ผลงานทางวิชาการ » แบบฟอร์มต่าง ๆ
» แบบฟอร์มต่าง ๆ
» ข้อมูล ตารางการประชุมคณะกรรมการ/สภามหาวิทยาลัย
» ตารางข้อมูลอ้างอิง(ตรวจสอบคุณสมบัติฯ)
  ส่วนแสดงรายงาน
» รายงาน (สถิติ) แบบ WEB
» รายงาน (สถิติ)  (Crystal Report)
กราฟแสดงข้อมูล
» กราฟแสดงข้อมูล
 ข้อมูลตารางอ้างอิง
» ข้อมูล คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ
» ข้อมูล ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ
» ข้อมูล สาขาวิชา
» ข้อมูล ผลงานทางวิชาการ
» ข้อมูล ผลประเมินการสอน
» ข้อมูล สถานะ
» ข้อมูล ผลประเมิน
» ตารางเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
» จัดการข้อมูลกระดานถาม-ตอบ
 ออกจากระบบ
จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ
Convert ข้อมูลบุคลากร จาก กองการเจ้าหน้าที่
» รายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งภาพรวม(login)
» ตรวจสอบคุณสมบัติส่วนตัว_เกณฑ์ใหม่(login)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                  ผลงานทางวิชาการ -> ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2560