ระบบฐานข้อมูลการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Academic Position Database System of MJU : APDS:MJU)

  ค้นหาบุคลากร | หน้าแรก   
 
 
  *  หน้าแรก
  *  คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
  *  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
  *  ประกาศ ก.พ.อ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้อง
  *  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
  » คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  » การประเมินผลการสอน
  » ผลงานทางวิชาการ
              » ขอด้วยเกณฑ์ ก.พ.อ.2564
  » จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  *  ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการภาพรวม
  *  การกำหนดชื่อและเทียบเคียงสาขาวิชา
  *  ภาระงานขั้นต่ำของสายวิชาการ
  *  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานฯ
  *  เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
  » ข้าราชการ
  » พนักงานมหาวิทยาลัย
  *  ค่าตอบแทนตำแหน่งทางวิชาการยื่นเรื่องได้ที่สำนักบริหารฯ
  *  การขอกำหนดตำแหน่ง ผศ.พิเศษฯ/รศ.พิเศษฯ/ศ.พิเศษฯ
  *  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการ (สอบถามได้ที่งานตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร.3134)
 
<<เว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล>>

กราฟแสดง จำนวนบุคลากรที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามหน่วยงานและตำแหน่งทางวิชาการ
 
       
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 053-873131-8 โทรสาร 053-873130